Kalevala-instituutti - vertailevan eepostutkimuksen yksikkö

 

Valtakunnallinen instituutti

Kalevala-instituutti on Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitoksen osana toimiva vertailevan eepostutkimuksen yksikkö, jonka tehtävänä on edistää Kalevalaan ja maailman muihin eepoksiin ja eeppisiin traditioihin kohdistuvaa tutkimusta sekä harjoittaa kansainvälistä folkloristiikan alaan kuuluvaa julkaisutoimintaa, tiedotusta ja tutkijankoulutusta. Instituutti perustettiin maaliskuussa 1998 yhteistoimintasopimuksella, jossa ovat mukana Turun yliopisto, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kalevalaseura ja Alfred Kordelinin Säätiö. Instituutin toimintaa johtaa ja sen hallinnosta vastaa instituutin johtoryhmän vahvistamien suuntalinjojen mukaisesti Turun yliopiston folkloristiikan professori, joka on samalla Kalevala-instituutin johtaja. Instituutin johtoryhmään kuuluu yhteistoimintasopimuksen eri osapuolien edustajien lisäksi professoreita ja tutkijoita monista Suomen yliopistoista.

 

Kansainvälinen julkaisutoiminta ja tutkijaverkot

Kalevala-instituutin toimenkuvaan kuuluu keskeisesti tutkimustyön organisointi ja sen tulosten julkaiseminen sekä seminaarien, symposiumien ja muiden tieteellisten tilaisuuksien ja tutkijavierailujen järjestäminen. Näissä merkeissä instituutti osallistuu aktiivisesti sekä Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitoksen toimintaan että valtakunnalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Instituutti hyödyntää eeppisiä traditioita koskevaa tieteellistä asiantuntemusta myös laajemman yleisön tarpeisiin, ylläpitää yhteyksiä epiikan parhaisiin tuntijoihin ja kehittää eepostutkimuksen kenttätyötä, metodologiaa ja teorianmuodostusta.

 

Huipputason kansainvälinen tutkijankoulutus

Kalevala-instituutti on tullut tunnetuksi erityisesti perustajansa, v. 2002 edesmenneen Turun yliopiston professorin Lauri Hongon, sekä tämän seuraajan, Helsingin yliopiston professorin Anna-Leena Siikalan, ansiosta. Instituutti on saanut runsaasti mainetta kansainvälisestä tutkimus- ja julkaisutoiminnastaan sekä laajasta tutkijaverkostostaan. Yksi merkittävimpiä instituuttiin liittyviä suurhankkeita on ollut osallistuminen Folklore Fellows’ Summer School -tutkijakoulukurssin järjestämiseen. Ensimmäinen kesäkoulu oli Turussa v. 1991. Vuoden 1999 kesäkoulun yhteydessä instituutti järjesti symposiumin Kalevala and the World’s Traditional Epics, jonka esitelmistä julkaistiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana samanniminen kirja v. 2002. Viimeksi kesäkoulu järjestettin Helsingin yliopiston Lammin tutkimusasemalla vuonna 2002 Helsingin, Joensuun ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin, Suomalaisen Tiedeakatemian, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kalevala-instituutin yhteishankkeena. Siihen osallistui 26 tutkijaa ja jatko-opiskelijaa sekä 8 opettajaa eri puolilta maailmaa. [FFSS 2002]

 

Eeposlaulajasymposiumi 2002

Kalevala-instituutissa Turun yliopistossa järjestettiin 1.-3. marraskuuta 2002 Elias Lönnrotin syntymän 200-vuotismuistolle omistettu symposiumi. Siellä pidettyihin esitelmiin perustuva teos Kalevala ja laulettu runo (Toim. Anna-Leena Siikala, Lauri Harvilahti ja Senni Timonen) julkaistiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana Kalevalan päivänä 2004.

 

Perinne-eeposten tieteellinen hallinta

Instituutin profiilia ovat ylläpitäneet myös monet Lauri Hongon kansainväliset tutkimusprojektit. Näistä tärkeimpiä ovat suomalais-intialainen Siri-eeposprojekti, suomalais-tverinkarjalainen itkuvirsitutkimus, suomalais-virolais-setukais-latvialainen itäisen Itämeren alueen perinne-eepoksia koskeva tutkimus sekä suomalais-ruotsalais-norjalais-saksalais-yhdysvaltalainen folkloristista tutkimusetiikkaa selvittävä projekti.

Instituutilla on julkaisutoiminnan lisäksi myös aktiivista arkistoyhteistyötä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. Yhteistyön tuloksena on valmistunut Elias Lönnrotin lähettämien kirjeiden digitaalisen tietokannan pilottiversio. Tämän lisäksi instituutissa on toteutettu viiden Kalevalan eri version poikittaisvertailun mahdollistava tekstitietokanta. Tietokantojen suunnittelusta instituutissa vastaa tutkimusassistentti FM Pekka Tolonen. FM Niina Hämäläinen on instituutin tutkija, joka tekee väitöskirjaa Kalevalan tekstualisoinnista. Instituutti on myös jatkanut Lauri Hongon kokoamien laajojen kenttätutkimusaineistojen järjestämistä, luettelointia ja arkistointia.

Kalevala-instituutin sihteerinä toimii FM Maria Vasenkari, esittelijänä korkeakoulusihteeri Matti Mattila. Instituutin johtajana toimii Turun yliopiston folkloristiikan professori Pekka Hakamies.

 

Yläpalkin kuva Mila/Wikimedia Commons

26.05.2009 10:31 Kati Tiitola